0,00 €
V tvojom košíku:
V košíku nemáš žiadne produkty
Celková suma:
0,00 € s DPH
Prejsť do nákupného košíka

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO
T P D , spol. s r.o.
PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU
platné od 01.05.2023Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“). Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na žiadosti o rezervácie tovaru v predajni, pri ktorých spotrebiteľ odosiela na diaľku iba žiadosť o rezerváciu, avšak k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza nákupom v predajni predávajúceho.

(2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(3) Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Pre účely týchto OP sa predávajúcim rozumie T P D , spol. s r.o., s miestom podnikania Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060, IčDPH: SK2020350090, zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č. 1911/B (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: 02/6720 9081, email: [email protected]. Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK9109000000000634814962 a SK10 1100 0000 0026 2525 2071. Zodpovedný vedúci: František Majtán, ml., [email protected]. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

(4) Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

(5) Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(6) Členom klubu sa rozumie fyzická osoba, ktorá pravdivo a úplne vyplní registračný formulár na internetovej stránke Predávajúceho a označí v ňom súhlas so znením Zmluvy o členstve v spotrebiteľskom klube „TPD Rodina“.

(7) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.tpd.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

(8) Tieto obchodné podmienky sa s výnimkou čl. 5 a čl. 9  týchto OP vzťahujú aj na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Pokiaľ sa ďalej v texte uvádza pojem spotrebiteľ, vzťahujú sa dotknuté ustanovenia aj na zákazníka s výnimkou čl. 5 a čl. 9 týchto OP, namiesto ktorých sa vo vzťahu k zákazníkovi uplatňuje právna úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov obchodného práva.

 

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

(2) Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu zobrazovať typických vybraných predstaviteľov predávaného sortimentu. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude spotrebiteľ vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.tpd.sk.

(4) Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a jeho konečnej cene sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu, resp. v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V takom prípade predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu.

(5) Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav, s výnimkou klubových cien členov klubu TPD Rodina.

(6) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

(7) Predávajúci pri niektorých typoch chladničiek poskytuje možnosť úpravy chladničky podľa osobitných potrieb spotrebiteľa spočívajúcu v zmene otvárania dverí chladničky. Spotrebiteľ je oprávnený o túto úpravu chladničky požiadať zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka, pričom beriem na vedomie, že kupuje chladničku upravenú podľa jeho osobitných potrieb, na základe čoho nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že takouto úpravou chladničky môžu na vnútornej strane pri pántoch vzniknúť drobné mikroškrabance a zároveň je potrebné pri tomto úkone chladničku rozbaliť a znova zabaliť. V nadväznosti na uvedené spotrebiteľ vyhlasuje, že ak sa vyskytnú tieto predvídané nedostatky, nebude ich považovať za vady alebo poškodenia tovaru, pre ktoré by si mohol uplatňovať voči predávajúcemu akékoľvek práva z vád alebo náhrady škody. 

 

Čl. 3
Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu.

(2) Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s OP.

(3) Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Objednávka zaevidovaná", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

Čl. 4
Potvrdenie objednávky

(1) Po zaevidovaní objednávky podľa čl. 3 bodu 3 týchto OP, predávajúci po kontrole správnosti údajov uvedených v objednávke v súlade s čl. 2 bodu 4 týchto OP vybaví objednávku odoslaním objednaného tovaru spotrebiteľovi, o čom spotrebiteľa informuje e-mailom. Pred odoslaním objednaného tovaru predávajúci overí disponibilitu a platnú cenu tovaru u výrobcu.

(2) Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní od zaevidovania objednávky informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov podľa čl. 2 bodu 4 týchto OP a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 bode 1 týchto OP. Spotrebiteľ má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

(3) V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

 

Čl. 5
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne odoslaním objednávky zo strany spotrebiteľa a jej doručením predávajúcemu, okrem prípadov uvedených v čl. 4 ods. 2 OP.

(2) Spotrebiteľ má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
  • a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  • b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  • c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese [email protected] alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho (Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Pri odskúšaní funkčnosti tovaru spotrebiteľ postupuje podľa Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

(3) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky). Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú na inom spôsobe platby. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

(4) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(7) V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Čl. 6
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru, ak v týchto OP nie je uvedené inak.

(2) Predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito OP alebo v cene uvedenej v objednávke spotrebiteľa a spotrebiteľ nesúhlasí s dodaním tovaru v dodatočnej lehote alebo v cene, o ktorej ho predávajúci informoval, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. V takom prípade kúpna zmluva nevznikne a o stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Čl. 7
Platobné podmienky

(1) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní e-mailu predávajúceho so žiadosťou o úhradu objednávky, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 3 kalendárnych dní od žiadosti predávajúceho o úhradu objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

(2) Objednávku odoslanú prostredníctvom internetového obchodu je možné uhradiť v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.

(3) Daňový doklad (faktúra) - ako doklad o kúpe - bude spotrebiteľovi doručená elektronicky prostredníctvom e-mailu, v ktorom ho predávajúci informuje o odoslaní objednaného tovaru. Spotrebiteľ týmto výslovne súhlasí s elektronickým doručením faktúry.

(4) Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku. Vzhľadom k tomu, že spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. 5 bodom 2 týchto OP, dodáva sa záručný list spotrebiteľovi nevyplnený. Po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy si môže spotrebiteľ nechať vyplniť a potvrdiť záručný list zo strany predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke predávajúceho. V opačnom prípade ako záručný list pri uplatnení reklamácie bude slúžiť doklad o kúpe - faktúra.

 

Čl. 8
Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od odoslania objednávky spotrebiteľom, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Pri tovare, ktorý nie je skladom a ktorého dodanie je na objednávku, sa predávajúci zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar v dohodnutej lehote na základe individuálneho súhlasu spotrebiteľa.

(2a) Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred jeho prevzatím. Ak zistí, že balenie je poškodené, alebo sú poškodené bezpečnostné plomby, alebo originálna lepiaca páska, je povinný prevzatie tovaru odmietnuť, alebo trvať na spísaní škodového protokolu a až potom tovar prevziať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľ je povinný prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľ je ďalej povinný bezodkladne po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný. V prípade tovarov s obrazovkou je povinný skontrolovať neporušenosť obrazovky jej zapnutím. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho písomne, alebo elektronickou poštou na adrese [email protected]. Pri uplatnení nárokov z neskoršie zistených vád tovaru musí spotrebiteľ preukázať, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od kuriéra. Zároveň sa zaväzuje poškodený, alebo nekompletný tovar nepoužívať a ponechať si všetky obalové materiály, v ktorých bol tovar dodaný.

(2b) Pri doručení do Balíkomatu sa spotrebiteľ zaväzuje po vybratí balíku z prepážky neopustiť priestor bezprostredne pred Balíkomatom (tj. priestor pokrytý kamerami Balíkomatu) a skontrolovať v tomto priestore balenie tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia balenia sa spotrebiteľ zaväzuje zotrvať v priestore bezprostredne pred Balíkomatom a okamžite uplatniť reklamáciu na obrazovke Balíkomatu a balík následne vložiť späť do prepážky. V prípade, že balenie nenesie známky poškodenia, spotrebiteľ sa zaväzuje skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť obsahu balíku bez zbytočného zdržania. V prípade tovarov s obrazovkou je povinný skontrolovať neporušenosť obrazovky jej zapnutím. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho písomne, alebo elektronickou poštou na adrese [email protected]. Zároveň sa zaväzuje poškodený, alebo nekompletný tovar nepoužívať a ponechať si všetky obalové materiály, v ktorých bol tovar dodaný.

(3) Nakoľko chladničky môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.

(4) Spotrebiteľ je informovaný e-mailom o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.

(5) Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy s výnimkou prípadov uvedených v bodoch 2a) a 2b), predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

(6) Pokiaľ si spotrebiteľ objednal službu "odvoz starého elektrospotrebiča", je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.

(7) Pokiaľ si spotrebiteľ objednal službu "vynáška", je povinný zabezpečiť priechodnosť ciest a chodníkov vedúcich ku vchodu do domu, najmä odstránením prekážok a spevnením ich povrchu. Zároveň je povinný zabezpečiť priechodnosť chodieb a miestností v dome/byte tak, aby nimi bolo možné preniesť tovar daných rozmerov. Pokiaľ bude služba vynáška zmarená z dôvodu nepriechodnosti ciest a chodníkov alebo nepriechodnosti chodieb a miestností, zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku za dopravu. 

(8) Prepravné spoločnosti si vyhradzujú právo presmerovať Zásielku do najbližšieho výdajného miesta prepravcu od miesta dodania, v prípade ak spolupracovník prepravnej spoločnosti vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou, v ktorom najbližšom výdajnom mieste prepravcu sa Zásielka nachádza. Lehota vyzdvihnutia Zásielky je maximálne sedem kalendárnych dní odo dňa vloženia Zásielky do výdajného miesta. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety Dopravca Zásielku vráti Odosielateľovi.

(9) Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa čl. 8 bodu 1 OP a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 

Čl. 9
Reklamačný poriadok

(1) Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese [email protected] alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenie veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Zasielané produkty kategórie "nápoje a potraviny" majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci spotrebiteľa telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom spotrebiteľa. Batérie a akumulátory, predávané samostatne, alebo ako súčasť iných zariadení, majú životnosť 6 mesiacov od dátumu prevzatia. Náplne do tlačiarní majú životnosť určenú dátumom spotreby, ktorý je uvedený na ich balení.

(2) Ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak, spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu buď doklad o kúpe (faktúru), ktorý slúži ako záručný list alebo originál záručného listu v súlade s čl. 7 bodom 4. týchto OP. Ak reklamovaný tovar nebude spĺňať základné hygienické požiadavky, resp. bude silne znečistený a špinavý, môže sa stať, že nebude prijatý na reklamáciu, kým ho spotrebiteľ nevyčistí.

(3) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

(4) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

(5) Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamáciu je možné vybaviť odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím.

(6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

(7) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(8) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(9) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

(10) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

(11) Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim T P D , spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

(12) Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čl. 10
Spracovanie osobných údajov

(1) Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: T P D , spol. s r.o., s miestom podnikania Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060, IčDPH: SK2020350090, zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č. 1911/B. Kontakt na Prevádzkovateľa: [email protected]

(2) Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

(3) Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(4) Pri členstve v klube TPD rodina spracúva predávajúci osobné údaje Člena klubu na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko medzi predávajúcim a Členom Klubu vznikol záväzkový vzťah, na základe ktorého sa predávajúci zaviazal poskytovať Členovi klubu výhody a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tohto záväzkového vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je Člen klubu ako dotknutá osoba. Predávajúci spracúva osobné údaje Člena klubu v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje Člena klubu po dobu určitú a to do ukončenia členstva v klube TPD rodina na základe rozhodnutia predávajúceho, alebo Člena klubu. Predávajúci v každom e-maily, ktorý tomu, ktorému Členovi klubu zašle umožňuje Členovi klubu jednoduchým spôsobom ukončenia členstva v klube. Člen klubu môže kedykoľvek poskytnuté osobné údaje aktualizovať, resp. zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásenie". Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Člena klubu.

(5) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo na hlavnej stránke, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám. V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu troch rokov v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(6) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zaslaním darčeka k nákupu spotrebiteľa uskutočneného u prevádzkovateľa zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na účely odoslania darčeka k nákupu“ pred odoslaním objednávky alebo na hlavnej stránke, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas so zaslaním darčeka k nákupu spotrebiteľa uskutočneného u prevádzkovateľa. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a doklad o kúpe a ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu jedného roka od odovzdania darčeka k nákupu v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(7) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas s účasťou v súťaži organizovanej u prevádzkovateľa zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na účely organizovania súťaže“ pred odoslaním objednávky alebo na hlavnej stránke, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas s účasťou v súťaži organizovanej u prevádzkovateľa. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a doklad o kúpe a ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu trvania súťaže až po jej vyhodnotenie a odovzdanie/odoslanie výhry v súťaži v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(8) V prípade, že spotrebiteľ vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky svoj súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho prostredníctvom Heureka.sk, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas s doručením dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislou hodnotiacou spoločnosťou. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: e-mailová adresa, obsah objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu 10 dní od vybavenia objednávky v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(9) Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: [email protected].

(10) Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a GDPR.

(11) Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: Slovak Parcel Service, s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 329 217, FLEXITRANS spol. s r.o., Trenčianska 15, 900 28 Ivánka pri Dunaju, IČO: 36848425, Martin Takáč, Kmeťova 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 34406875, Milan Klas, J. Murgaša 9, 903 01 Senec, IČO: 40506215, alebo Marek Takáč, J. Farkaša 9, 903 01 Senec, IČO: 34406883, GEBRÜDER WEISS, s.r.o., Dial'nicna cesta 20, 903 01  Senec, IČO: 31341381, KREA SK s.r.o., Farská 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 553 433, portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559).

(12) V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(13) V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

(14) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov predávajúci spolupracuje so spoločnosťou COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 50 595 628 a spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, pričom predávajúci je oprávnený poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí spotrebiteľov o poskytnutie spotrebiteľských úverov vrátane poskytnutia osobných údajov spotrebiteľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.

(15) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločností Google, Criteo a Facebook, ktorá zaznamenáva aktivitu spotrebiteľa v rámci stránky www.tpd.sk a následne na iných stránkach zobrazuje spotrebiteľovi reklamy predávajúceho relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem elektronického identifikátora a informácií o navštívených stránkach na www.tpd.sk. Informácie o aktivitách spotrebiteľa na internetovej stránke predávajúceho sa ukladajú v internetovom prehliadači spotrebiteľa a spoločnosti Google, Criteo a Facebook ich načítavajú pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže spotrebiteľ zrušiť na stránkach spoločnosti GoogleFacebookCriteo alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine) alebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) alebo Digital Advertising Alliance (DAA). Spotrebiteľ môže taktiež zakázať používanie sóborov "cookies" tretích strán v nastavení svojho internetového prehliadača. 

 

T P D , spol. s r.o.

V Bratislave dňa 01.05.2023

 

Predchádzajúce verzie:

Obchodné podmienky platné do 30.4.2023
Obchodné podmienky platné do 13.4.2023
Obchodné podmienky platné do 31.9.2020
Obchodné podmienky platné do 24.5.2018
Obchodné podmienky platné do 6.3.2018

Hups! Niečo sa pokazilo. Obnov stránku a skús to znova, prosím.